ZQJ-3200

  • Helium Leak Detector, ZQJ-3200, Min rate 5*1E-13, Display 5E-13 to 1E-1

    גלאי דליפת הליום, ZQJ-3200, תעריף מינימלי 5*1E-13, תצוגה 5E-13 עד 1E-1

    בשיטת הוואקום נשפך גז על דופן הדגימה המפונה מצד האטמוספירה. הוא נכנס לדגימה בדליפות והוא מוזרם לגלאי הדליפות. המדגם חייב להיות עמיד ללחץ ואקום. שלבי הרגישות GROSS —FINE — ULTRA עוברים. מגבלת הזיהוי נמוכה יותר מאשר בשיטת ההרחה. ריכוז הליום בהדלפה חייב להיות ידוע על מנת לכמת את הדליפה. יש לחכות למצב שיווי המשקל.